Er is veel verwarring over coronamaatregelen, voor burgers die wonen en werken in het grensgebied tussen Duitsland en Nederland. Daarom publiceert Dinxperwick-Info de huidige, actuele stand van zaken van de regelgeving van de staat NRW.

Dinxperwick-Info vraagt alle lezers om zich op de hoogte te stellen van de laatste regelgeving.

Controleer het regelmatig:

Deelstaat Noordrijn-Westfalen: www.land.nrw/de/wichtige-fragen-und-antworten-zum-corona-virus

Bondsregering Duitsland: www.bundesregierung.de/coronavirus

Samen door de Corona-crisis heenkomen: Draag een mond-/neusmasker en houd een afstand van 1,5 m!

Uittreksels uit de momenteel geldende versie van 7.10.2020:

Verordening van de deelstaat Noordrijn-Westfalen betreffende de bescherming

vóór de herinfectie met het coronavirus SARS-CoV-2 met betrekking tot personen die Duitsland binnenkomen en terugkeren (Corona Entry Ordinance – CoronaEinrVO) Originele versie van 30 september 2020 Huidige en geldige versie vanaf 7 oktober 2020: www.land.nrw/coronainfo/07.10.2020.pdf (…)

§ 2 Rapportageverplichtingen

(1) Personen die de deelstaat Noordrijn-Westfalen over land, over zee of door de lucht vanuit het buitenland binnenkomen en op enig moment binnen 14 dagen voor hun binnenkomst in een risicogebied overeenkomstig lid 3 hebben verbleven, zijn verplicht onverwijld contact op te nemen met het bevoegde bureau voor de volksgezondheid en de aandacht te vestigen op hun verblijf in een risicogebied overeenkomstig lid 3; dit geldt ook voor personen die voor het eerst in een andere deelstaat van de Bondsrepubliek Duitsland zijn binnengekomen. Aan de verplichting overeenkomstig de eerste zin kan ook worden voldaan door het naar behoren invullen van een uitreisbiljet overeenkomstig de instructies voor het reizigersvervoer, nadat de Duitse Bondsdag op 6 augustus 2020 een epidemische situatie van nationaal belang heeft vastgesteld en deze aan de vervoerder heeft overgedragen. 

1a) Doorvoer via een rechtstreekse route zonder overnachting in de gevarenzone wordt niet beschouwd als een verblijf in de zin van lid 1, eerste zin. Personen die minder dan 24 uur op het federale grondgebied verblijven of die overeenkomstig lid 3 in een gevarenzone hebben verbleven, worden vrijgesteld van de meldingsplicht overeenkomstig lid 1, eerste zin. Personen die regelmatig voldoen aan een van de andere vrijstellingscriteria van artikel 3, lid 4, voldoen aan de meldingsplicht overeenkomstig lid 1, eerste zin, door dit reisgedrag één keer te melden. 

 

§ 3  Scheiding voor inreis- en retourreizigers, observatie, uitzonderingen op de scheiding: (…)
 1. De in lid 1 bedoelde verplichtingen omvatten niet
  1. p
  ersonen die bij binnenkomst in het land om beroepsredenen personen, goederen of koopwaar over de grens over de weg, per spoor, over zee of door de lucht vervoeren;
 1. leden van diplomatieke of consulaire vertegenwoordigingen, alsmede leden van het Europees Parlement, de Duitse Bondsdag, de Bundesrat en de vertegenwoordigende organen van de deelstaten;
  3. personen die minder dan 24 uur op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland verblijven of die overeenkomstig § 2, lid 3, in een risiko-gebied hebben verbleven;
 1. personen die minder dan 72 uur op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland verblijven om diplomatieke of consulaire taken uit te voeren;
 1. personen die het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland dagelijks of gedurende maximaal vijf dagen met spoed en zonder uitstel om beroepsredenen betreden, of die het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland binnenkomen voor een opleiding of studie of om medische redenen, of die overeenkomstig § 2, lid 3, in een risicogebied hebben verbleven;
 1. personen die minder dan 72 uur op het federale grondgebied verblijven om een van de volgende redenen om te reizen of die in een risicogebied hebben verbleven overeenkomstig § 2, lid 3: gedeelde voogdij of een recht van toegang, het bezoek van een partner die niet onder hetzelfde dak woont of van familieleden in de eerste en tweede graad, dringende medische behandeling, bijstand of verzorging van personen die bescherming of bijstand behoeven, verzorging van kinderen, begrafenissen en crematies, deelname aan een burgerlijk of religieus huwelijk

De leden 3 tot en met 5 zijn slechts van toepassing voor zover de daarin genoemde personen geen symptomen vertonen die wijzen op ziekte met COVID-19 in de zin van de huidige criteria van het Robert Koch Instituut.

Deze informatie is ontleend aan bovenstaande bronnen. Dinxperwick-Info behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Dinxperwick-Info is niet aansprakelijk voor afwijkingen van de inhoud van de originele teksten, overdrachtsfouten van documenten en fouten in documenten die voor de webpagina’s zijn gemaakt, evenals voor ongeoorloofde wijziging van de informatie op de server door derden. Voor zover er wordt verwezen naar wetten en verordeningen en andere voorschriften of deze worden overgenomen, is alleen de officiële aankondiging gezaghebbend.
Afbeelding: thedarknut op Pixabay